About Us

หลักการและเหตุผล
พันธุศาสตร์เป็นศาสตร์ที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ ทั้งในด้านการแพทย์และสาธารณสุขในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรในประเทศ ด้านเกษตรกรรมซึ่งพันธุศาสตร์มีประโยชน์ในการคัดเลือก-ปรับปรุงพันธุ์พืชและสัตว์ ด้านอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ ตลอดจนด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การศึกษาความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต ปัจจุบันความรู้และเทคโนโลยีด้านพันธุศาสตร์มีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะเมื่อมีการพัฒนาเทคโนโลยีในการวิเคราะห์จีโนม  เทคโนโลยีด้านชีวสารสนเทศ และเทคโนโลยีด้านอณูชีววิทยา ทําให้สามารถวิเคราะห์จีโนมของสิ่งมีชีวิตและศึกษาบทบาทหน้าที่ของยีน อาร์เอ็นเอและโปรตีน ตลอดจนการศึกษาปฏิสัมพันธ์ของชีวโมเลกุลภายในและภายนอกเซลล์ได้อย่างรวดเร็วและกว้างขวาง จึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาความรู้ของผู้ที่เกี่ยวข้องให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงนั้น นอกจากนี้ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างนักวิจัยก็เป็นสิ่งสำคัญในการสร้างงานวิจัยที่มีขนาดใหญ่ และสร้างองค์ความรู้ที่สามารถตอบโจทย์การพัฒนาประเทศได้
การประชุมวิชาการพันธุศาสตร์แห่งชาติเป็นการประชุมที่รวบรวมผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัย นักวิชาการ ด้านพันธุศาสตร์ที่อยู่ในหลายองค์กรทั่วประเทศเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ นำเสนอผลงาน พบปะ เพื่อนำไปสู่การสร้างเครือข่าย ซึ่งมีการจัดประชุมทุก 2 ปี โดยในพ.ศ. 2560 นี้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพร่วมกับสมาคมพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทย ในการจัดการประชุมวิชาการพันธุศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 20 (National Genetics Conference 2017) เพื่อเป็นเวทีของการแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์วิจัยทางด้านพันธุศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้องผ่านการนำเสนอแบบบรรยาย และโปสเตอร์ จากวิทยากรรับเชิญชั้นนำระดับประเทศ รวมถึงเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษา บุคลากรในหน่วยงานภาครัฐและเอกชนของไทยได้ร่วมนำเสนอผลงาน เรียนรู้ และนำไปสู่การสร้างเครือข่ายทางวิชาการต่อไป นอกจากนี้ เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี แห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงเป็นโอกาสอันดีที่จะแสดงความแข็งแกร่งทางวิชาการของอาจารย์และนักวิจัยจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยผ่านทางการประชุมอีกด้วย

วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นเวทีให้อาจารย์มหาวิทยาลัย แพทย์ นักวิจัย นักวิชาการ นักวิทยาศาสตร์ ครู นิสิต-นักศึกษา และผู้สนใจทั้งจากภาครัฐและเอกชน แลกเปลี่ยนความรู้วิชาการด้านพันธุศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้อง
นำเสนอผลงานวิจัยและวิชาการ สร้างบรรยากาศทางวิชาการ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ